5 รา ศี ช่วงนี้มีทรั พย์มาก

น้อยคนนักจะมีด วงจะได้รับมีโชคใหญ่ ร่ำรว ยมั่งคั่ง แต่เมื่อถึงเวลาโ ชคเข้าข้ างห้ามพลาดเด็ดขาด เพราะ

วันนี้เรามีคำทำนา ย 5 รา ศี ช่วงนี้มีทรั พย์มาก ใครที่อยากรู้ว่าหลังจากนี้ชีวิตจะดีขึ้นไหมไหม ลองไปดูว่ามีรา ศีไหนบ้ าง

ตุลย์

ชาวตุลย์เป็นร าศีที่ได้ชื่อว่าทรงเสน่ห์มากที่สุดในโลกเนื่องจากเขาสุภาพอ่อนโยน

มีมารย าท อัธย าศัยดี มีพรสวรรค์ในการเข้ากับผู้คน โกรธย ากแล้วยังหายเร็วด้วยพร้อมเสมอที่จะลืมและให้อภั ย

ฉลาดปร าดเปรื่อง ช่างวิเคร าะห์และสนิทกับใครได้อย่ างไม่ถือตัว

เก่งกาจในการใช้เล่ห์เหลี่ยมชักจูงจิตใจให้คนอื่นคล้อยตามได้สำเร็จก่อนที่ใคร

จะทันรู้ตัวว่าเขากำลังพย าย ามทำอะไรอยู่เป็นคนรักศิลป ความสวยงาม

ความเป็นผูุ้้ดีสละสลวยนุ่มนวลอ่อนโยนความโหดร้ าย อุปสรรคของชีวิต

พิจิก

ชาวพิจิก เป็นคนทำอะไร “สุดขีด” ทุ่มหมดตัวหมดหัวใจเสมอในทุก

ทางไม่ค่อยใช้ทางสายกลางอย่ างใคร เขาจึงรักรุ นแร งและเ ก ลี ຍ ด รุ นแร งมีพลังจิตหรือความตั้งใจแน่วแน่หนักแน่น

บ างครั้งมากเกินไป จนกลายเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองมีความแข็งแกร่ง อุตสาหะด้วยพลังที่ไม่รู้จักจบสิ้น

คนที่พย าย ามเข้าใจอารมณ์ของเขา มักงงงวยเพร าะเขามีคุณสมบัติของความรุ นแร งก้าวร้ าวรวม

เข้ากับความคิดอันละเอียดอ่อนสร้ างสรรค์ไม่เคยทำอะไรตื้น หรือผิวเผิน ความคิดมักลึกซึ้ง

บวกกับสายตาอันคมกริบและมีอำนาจในการทะลุทะลวงสิ่งลึกลับที่ยังไม่มีใครได้ล่วงรู้จะทำให้เขาสนใจเป็นพิเศษ

มังกร

มีลักษณะเด่น คือ มีความทะเยอทะย านสูงสุดเหนือร าศีใด มีพลังจิตหรือความตั้งใจที่แน่วแน่

ชีวิตและพฤติกร รมต่าง ถูกควบคุมด้วยความทะเยอะทะย านนี้

เขารักงานเป็นอันดับแรกถ้าลองได้ตั้งใจแล้วไม่มีอะไรที่เขาทำไม่ได้ เขามุ่งมั่นสูงขึ้นเรื่อย

ทุ่มเทหัวใจและวิญญานให้กับสิ่งที่เขาทำ เขามองหา ความสมบูรณ์แบบเสมอ เอาจริงเอาจังกับชีวิตมากไป

ยั ง อ ยู่ ใน เ กณฑ์ของโชคลาภ ตอนนี้ขอให้คิดดี พูดดี ทำดี จะมีแต่โชคลาภ จะมีแต่ความสำเร็จ

แ ล ะ โ อ ก า สดีๆ แน่นอน มุ มจ า กด ว ง ชะตา มีดาวประจำตัวคือดาวอาทิตย์ เป็นคู่สมพงศ์กับดาวศุกร์

ซึ่ ง ต อ น นี้โคจรมาเป็นวินาศกับด ว ง ชะตา จะได้รับการสนับสนุนเกื้อกูลในหน้าที่การงานให้รุ่งเรือง

ทำ น้ อ ย ไ ด้ ม าก มีโอกาสมีช่องทาง ได้รับโอกาสการสนับสนุนส่งเสริม แปลว่าชาวราศีสิงห์ในช่วงเวลา

ส อ ง เว ลาที่ปรากฏนั้นตัวเองเป็นบ่อเกิดแห่งลาภ คิดให้ดีพูดให้ดี ตลอดจนคุณจะมีโอกาส

ไ ด้ รั บ ก า ร สนับสนุนในหน้าที่การงาน ใครทำเรื่องของกินของใช้ ของสวยงาม รวยมีโชค

มีน

ชาวมีน มีบุคลิกที่ขั ด แ ย้ งกันในตัวเอง บ างครั้งทำให้คนอื่น รวมทั้งตัวเขาเองงงงวยได้เสมอ

เพร าะสัญลักษณ์คือปลาคู่ซึ่งว่ายทวนน้ำกัน แต่ผูกติดไว้ด้วยกันดึงกันไปดึงกันมา

เหมือนชักคะเย่อเขาจึงไม่ค่อยมีความมั่นใจในตนเอง และย ากที่จะ ตั ดสินใจ ลักษณะเด่น

คือ มีความรู้สึกไว อารมณ์อ่อนไหวง่ายเต็มไปด้วยความรักเสน่หา ความอบอุ่น

มีความเห็นอกเห็นใจเข้าใจมากกว่าร าศีใด มารวมกันเสียอีกเป็นมิตรที่มีค่ าและซื่อสัตย์ไว้ใจได้

คุ ณ จ ะ มีโ ป ร เจกต์ หรือโครงการมีช่องทางประสบความสำเร็จ จากการพบปะ ติดต่อประสาสนงาน สื่อออนไลน์

คุ ณ ใช้ เ ท คโ นโลยีเป็นมงคลเปิดการเปลี่ยนแปลงให้เกิดโชคดี ถ้าคุณไม่มีการมูฟเมนต์ ยิ่งอั บ

ใ ห้ ใ ช้ เ ท คโนโลยีให้เกิดประโยชน์ มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ มีโครงการ

จ ะ ทำ กิ จ กา รอะไรสำเร็จโดดเด่น ด ว ง พลิกร้ า ย กลายเป็นดี

มิถุน

ชาวเมถุนเป็นร าศีที่มีความขั ด แ ย้ งกันอยู่ในตัวเองมีบุคลิกเด่นชัด 2

แบบเหมือนคนสองคนรวมอยู่ในคนเดียวกันอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย

ขึ้นกับบุคคลและสภาพแวดล้อมที่อยู่ใกล้ชิดบ างครั้งบ างขณะคิดฝันล้ม แล้ง

ถ้าชีวิตนี้ไม่มีการสนุกสนานรื่นเริงหรือพบปะสนทนากับผู้คนมันจะน่าเ บื่ อมากสำหรับชาวเมถุน

คนที่ได้อยู่ใกล้ชิดจะไม่เคยรู้สึกเซ็งเป็นอันข าดแม้มันไม่ใช่ความบันเทิงให้ความตลกขบขัน

แต่มันก็น่าตื่นเต้นอย่ างบอกใครเชียวล่ะ ชาวเมถุนมีชีวิตอยู่ในโลกของความฝัน

ไม่ค่อยยอมรับหรือมองโลกในแง่ความเป็นจริงเขาชอบแสวงหาความรู้

Leave a Reply

Your email address will not be published.