6 รา ศี จะมีร าชรถมาเกยถึงบ้ าน

น้อยคนนักจะมีด วงจะได้รับมีราชรถมาเกยถึงบ้านแต่เมื่อถึงเวลาโ ชคเข้าข้ างมีราชรถมาก็ห้ามพลาดเด็ดขาด เพราะวันนี้เรามีคำทำนา ย 6 รา ศี จะมีร าชรถมาเกยถึงบ้ าน ใครที่อยากรู้ว่าหลังจากนี้ชีวิตจะดีขึ้นไหมไหม ลองไปดูว่ามีรา ศีไหนบ้ าง

กุมภ์

คุณเป็นคนที่วาสนาดีมาก๑วงก็ดีบุญเยอะจึงทำให้ชีวิ ตสุ ขสบาย

ส่วนมากก็จะทำงานแบบมียศ มีตำเเหน่งทั้งนั้นร่ำร วยฐานะดี บริว ารเยอะมากมาย

เเต่ก็ทำคุณคนไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เเต่ก็ดีเเล้วทำดีก็ทำต่อไปความดีที่ทำนั้นเอง

ที่จะคอยปกป้องตัวคุณใ นช่วงนี้เตรียมรับกับโชคดี มีเ งิ นทองเพิ่มขึ้นด้วย๑วง

โดยรวมของท่านที่เกิ ดในวันอาทิตย์นี้จะมีโชค ล าภใหญ่อ ย่ างเเน่นอน

คุณเป็นคนดีปั ญห าเเละอุปส ร ร คต่างที่เหมือนจะไม่ดีนั้นทำอะไรเขาไม่ได้เเม้เเต่น้อย

สิงห์

เป็ นค นที่ มีมนุษ ย์สั มพั นธ์ดีสุด เจรจาต่อรองเก่งว าทศี ลป์เป็นเลิศจนผู้คนต้องยอมรับ

เหมาะที่จะทำ เกี่ ยวกับการค้าขายทำธุรกิจฉลาดเเต่ความจำไม่ดีเอาเ สี ย เลย

ลืมอะไรง่ายดา ยมากค วามรู้เยอะอ่ๅนใจคนเก่งมากเเต่เก็บเ งิ นไม่ค่อยอยู่

เพราะสิ่งเ ร้ ๅมันเยอะเเต่ก็ช่วงนี้ก็เป็นด วงดีรับทรัพย์ของผู้ที่เกิ ด รา ศีนี้

ถ้าเก็บเ งิ นบ้างสะสมบ้างก็จะทำให้มีความมั่งคั่งเลยล่ะ

ท่านเป็นคนด วงเเข็งมากเเม้ว่าจะตกทุ กข์เพียงใดชีวิ ตปั ญหาเยอะเเต่ก็ยังคงยืนหยัดอยู่ได้

เเบบสบายเป็นคนใจสู้จนทำให้ผ่านปั ญห าร้ า ย มาได้ง่ายด า ย

มีคุณสมบัติความเป็นผู้นำรักเ กี ย รติมีความหนักเเน่นไม่ชอบเอาเปรียบใครเป็นคนตรงไปตรงมา

พิจิก

ตลอ ดช่วงชี วิตที่ผ่านมา สุขสบ ายมีเงิ นมีทองใช้ แต่มาเหนื่อ ยรู้สึกหลายอย่ าง ข า ดหายไป

เงิ นทองไม่พอใช้ก็ช่วง1ปีก่อนจากนี้ คุณเหนื่อ ยมาก

ยอ มรับเลย ว่าคุณเป็นคนที่อ ดทนอย่ างที่สุด แต่หลังจากวันนี้

ที่คุณได้อ่า นจากนี้ไปทั้งชีวิ ต ชีวิ ตจะกลับมาเป็นคุณอีกครั้ง จากคนที่เคย

มีทุ กอย่ าง มีเ งินมีทองใช้ มีห นี้สินบ้ าง แต่ก็จะหมดในเร็วนี้แหละสุดท้ายนีขอให้หมั่นทำบุญสร้ างกุศล

ผลบุญให้มาก ย ามแก่ชร าจะ ได้ใช้ผลบุญนั้นหากอ่า นแล้วดีแช ร์ไว้

ข อให้คำทำนายนีเป็นจริง สิ่งดีจะเข้ามาหาตัวท่านเอง

คุณเป็นคนขยันฉลาด หลักแหลม เรียกได้ว่า ใครอ ยู่ด้วยก็ รู้สึกอุ่นใจ เพร าะเป็นที่ พึ่งพา

ได้เป็นอย่ างดี ในช่วง2-3ปีที่แล้ว การเงิ น ของคุณรู้สึกว่า จะอ่อนค่ ามาก

มีเท่าไหร่ก็ใช้หมดไม่รู้จักพอเป็น ห นี้เป็นสิน จากการไม่ระมัดระ วัง การใช้จ่าย

มังกร

เชื่อว่าหลังจาก2ปีนั้นแล้ว ด วงคุณในปีนี้ ดีมากเลย ใ น เ รื่ องการเ งินคุณ

จะได้รับค่ าตอบแทนที่ สมเหตุสมผล ไม่มีการโ ก งอย่ างแน่นอนถ้าทำถูกต้อง การงานดีเป็นอย่ างยิ่ ง

มีเกณฑ์อ ยู่ดีก็ร วย การย้ ายงานขยับขย ายไป ในที่ ดีกว่าจะพบรักแท้ในช่วงสิ้นปี

เหนื่อ ยนะ กว่าจะได้อะไรมาสักอย่ างหนิ อย่ างเมื่อ 1 ปีก่อนนั้น

คุณแสนเหนื่อ ยแสนทนเป็นอย่ างมาก ไ ม่ ว่ าจะเ รื่ อ งเ งินทอง การจั บจ่ายใช้สอ ย

คุณนั้นเป็นผู้ที่หาอ ยู่ ฝ่ายเดียวเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเหนื่อ ยมาก แต่ในปีนี้นั้นขอบ อ กเลยว่าด วงเปลี่ ยนวาส นาเปลี่ ยน

จ า กคนที่เคยเหนื่อ ยมาก ต อ นนี้เริ่มน้อ ยลง อย่ างเ ห็ นได้ชัด การงาน

เ ห็ นผล การเงิ นอู้ฟูมีโอ กาส ได้ซื้อบ้ านหรือของใหญ่เป็นชิ้นเป็นอัน

ธนู

ดาวอังคารเป็นดาวนักรบดาวนี้จะมาเปลี่ยน นิ สั ย จากที่เคยใจดี จะเป็นคนใจร้ าย

ฉะนั้นในช่วงนี้จนถึงกลางมกราใครรักเราเราจะรู้ ใครที่ไม่ดีร ะวั งให้ดี ธาตุลมเวลาโมโห

คือทอนาโดดีนี่เองตั ดเป็น ตั ด ดาวพฤหัสเดินหน้า แน่นอนว่าเ รื่ อ งโช คลาภ

ไม่ต้องพูดมาก ยิ้มให้มากทุกอย่ างที่อย ากเราจะได้ หมั่นทำบุญให้มากที่สำคัญอย่ า

ใจดีเกินไปเพราะยังมีเกณฑ์ถูกหักหลังอยู่ต้องรอบครอบแล้วทุกอย่ าง

จะนำทางเราไปสู่ความสำเร็จแน่นอนเ รื่ อ งความรักมันจะควบคู่มากับความสำเร็จ

ด ว งดีขึ้นแล้วเริ่มมีรอยยิ้มแต่อย่ าเล่นมาก เพราะการเล่นมากมันทำให้เสียเวลาชีวิตตั้งใจทำอะไรก็ต้องลงมือทำให้เต็มที่

อดีตที่ผ่านมาสั่งสอนเราแล้ว อ ย่ าโลภมากคนจะร ว ย เดี๋ยวร ว ยเองใครชวนลงทุนอะไรไม่ต้องลง

บอกไปว่า กูจะร ว ยด้วยตัวเองความรัก มันก็เหนื่อย บ้ างไม่เหนื่อยบ้ าง แต่ปีนี้ก็จะมีความสุขมากขึ้น

เมษ

ด วงท่านดีย าว เลยการหมั่นทำทานทำบุญ ทุกครั้งที่มี

โอกาสก็จะช่วยเสริมด วงเสริมบุญบ ารมีเก่าที่มีอยู่ ให้เพิ่มพูนขึ้น ไปอีกได้

คุณมีเกณฑ์ได้ลาภก้อนใหญ่จากตัวเ ลข และการลุ้นโช คจากแอฟปลิเคชั่น

ในมือถือมีโอกาสได้รับโช คใหญ่เป็นของรางวัลและเงิ นสด มูลค่ าหลายแสนบ าทมีเงิ นจ่ายหนี้จ่ายสินและเหลือเก็บสบ ายเลย

ช่วงนี้มีเกณฑ์เป็นเศร ษฐีใหม่ป้ายแดงก่อนสิ้นปีทั้งกับคนที่ทำกิจการส่วนตัว

และคนที่เป็นพนักงา น บริษัท หรือรับราชการก็มีเกณฑ์ก้าวหน้าหากคิดทำอาชีพเสริมก็มีเกณฑ์รุ่งได้รับทรั พย์

สายฟ้าแลบจากเ ลขหลักล้านได้ซื้อบ้ านซื้อคอนโดเป็นของตัวเองสมใจหวัง

แต่ให้ร ะวั งนิดนึงด้านอาร มณ์ หากใจร้อนเกินไปเ รื่องใหญ่จะเสียได้ด วงชะตาท่านเองก็มีเกณฑ์หลุ ด

คนที่คิดเอาเปรียบคนเหล่านี้จะแ พ้ภั ยไปเองวางตัวนิ่งไว้

Leave a Reply

Your email address will not be published.