4 วันนี้ มีเกณฑ์เป็นเศร ษฐี

โอกา สในการเป็นเศ รษฐีของแต่ละคนมักจะแตกต่างกันนะ บางคนเป็นเ ศร ษฐีจากการมีโ ชค บางคนเป็นเ ศรษฐีจากการลงทุน จากการทำงาน

 

วันนี้เรามีคำทำนา ย 4 วันนี้ มีเกณฑ์เป็นเศรษฐี มาฝากกัน จะใช่วันเกิ ดของคุณไหมนะ

 

อาทิตย์

 

จงควบคุมอารมณ์ของตนเองให้อยู่นะจะได้ไม่เกิ ดปั ญหาใหญ่ตามมาอย่าประชดประชันเพราะมันไม่ช่วยอะไร

ให้ใช้เหตุผลและความเห็นอกเห็นใจเข้าหากัน ดว งคุณตอนนี้กำลังเริ่มดีมากขึ้น แล้ว คุณต้องมีสติในการทำทุกอย่ างจะได้หนุน

ดว งให้ดีขึ้น งวดนี้มีเกณฑ์จะได้ร างวัลใหญ่จากสลากด้วยนะ

อังคาร

ร ายจ่ายเยอะนะหากบริหารไม่ดีอาจลำบ าก แม้จะหามาได้เยอะก็ตามแต่ทุกอย่ างอยู่ที่การจัดส รรการเงิ นของคุณด้วย

และมันมักจะมีเหตุการณ์มาให้ต้องจ่ ายเ งินก้อนอยู่ในช่วงนี้แต่ฐานด วงดีมากช่วงนี้มีเกณฑ์ร วยมีทรั พย์สินเงิ น

ทองแถมยังมีดว งจะได้รางวัลใหญ่กับสล ากด้วยนะ

เสาร์

ต้องร ะวั งสำหรับวันนี้คือระวั งคนผิวสีนะ เพราะเขาจะนำปั ญหามาให้ป ว ด หัว

ร ะวั งเ รื่ อ งคู่แข่งทางตรง ทางอ้อม ในเ รื่ อ งของงานด้วย แต่ก็จงตั้งใจทำหน้าที่ตัวเองให้ดีแล้ว

จะผ่านไปจนได้เลื่อนตำแหน่งและเงินเดือนก็ขึ้นอีกด้วย

พุธ

ช่วงนี้จะได้จับโช ค ลุ้นรางวัลใหญ่ มีเกณฑ์ถูกส ล ากร วยเบอร์ โช ค ล าภเข้าข้างๆ

จะเห็นได้ชัดว่าในช่วงนี้มีบ าง สิ่งบ างอย่ างเข้ามาขัดขวาง นั่นเป็นเพราะ กร รมไม่ดีที่เราได้ก่อเอาไว้

เดี๋ยวมันจะค่อยๆผ่านไป สิ่งที่ดีกำลังจะผ่านเข้ามาคนที่เกิ ดในวันพุธหน้ า ที่การงานของคุณในช่วงนี้อาจจะดูเหนื่อย

ช่วงนี้เ ห นื่ อ ยมากกว่าปกติที่ผ่านมาบ าง

สิ่งบ างอย่ าง จะต้องใช้ความอดทนและใช้ความพย าย าม อีกครั้งในช่วงนี้คุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ

ถ้าคุณนำสิ่งเหล่านี้มาใช้ให้เกิ ดประโยช น์จะทำให้

Leave a Reply

Your email address will not be published.