2 วัน ต่อไปนี้ มีเกณ ฑ์ได้จับเงิ นล้ าน

วันนี้เราได้นำเอาคำทำนา ย 2 วัน ต่อไปนี้ มีเกณ ฑ์ได้จับเงิ นล้ าน มาฝากกัน

 

ใครที่อยากจะได้จับเงิ นล้า น โอกาสของคุณมาถึงแล้ว

วันอาทิตย์

เป็นคนที่มีส ติปัญญาก็ ดี มีควๅมเป็นผู้ นำสู ง

เป็นคนพูดจามัดใจคนเก่ง ปากเป็นเอก

เป็นคนถึงไหนถึงกันไม่หวั่ นและไม่ค่อ ยจะแค ร์ใค ร

ขอเพี ย งเอาความสามารถที่มีอยู่ใช้ให้ถูกที่ถูกทาง คนเกิดวันอา ทิต ย์ เลขนำโช ค คือเลข 2

 

วันจันทร์

 

มีเกณ ฑ์ได้ลาภจาก เล ขท้ายโท รศั พ ท์หรือเล ขทะเบียนรถ

เจ้านายจะให้โช คให ญ่

แนะไว้สำหรับท่านที่ทำบุ ญ ม า น้ อ ย

เกิดวันจันทร์เหมือนเพื่อนๆหลๅยๆคนแต่กลับดวง ไม่ดีอย่างใครเขา

 

แนะใส่บาตรตอนเช้าในวันจันทร์ ดวงชะต าของท่านมากและยังช่วยสะสมบุญบารมีให้ตัวเองให้พอกพูนยิ่งๆขึ้น

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.