เปิดตำราหมอดูอีทีเผย 5 ราศีไม่ยากจน

น้อยคนนักจะมีด วงจะได้รับทร ัพย์ยาวๆ เพราะ การจะได้ทรั พย์แบบยาวๆเป็นเรื่องยา กม ากๆ แต่เมื่อถึงเวลาโ ชคเข้าข้ างห้ามพลาดเด็ ดขาด เพราะวันนี้เรามีคำทำนา ย 5 รา ศี ด วงจะรับทรัพย์ยาวๆ  มาฝากกัน ใครที่อยากรู้ว่าจะมีทรัพย์แบบยาวๆไหม ลองไปดูว่ามีรา ศีไหนบ้ าง

ตุลย์

สิบปีที่ผ่านมาด วงชะต า ลุ่มๆดอนๆมาตล อดเ งินทองก็ไม่ใช่เหลือใช้

เข้ามือขวาออกมือซ้ายเก็บเงิ นไม่ค่อยอยู่ ลงทุนทำอะไรไปก็แทบจะไม่ได้อะไรกลับมาเหมือน

เหนื่อยเปล่าทำเหนื่อยฟรีๆทำดีไปเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยเห็นผลคนไม่เคยซาบซึ้งใจหรือจำบุญคุณได้เลย

ทำคุณคนไม่ค่อยขึ้น แต่หลังจาก นี้ด วงชะต าท่านมีเกณฑ์ที่ดี

ในเรื่องของการเงิ นโช คลาภทะเบี ย นป้ายแดงจะให้โช คใหญ่มีเกณฑ์รับเงิ นสดหรือของร างวัลที่มีมูลค่ าหลักแสน

เตรียมรับกับโชคดี มีเงินทองเพิ่มขึ้นด้วย จะมีโชคลาภใหญ่อย่างแน่นอน

แม้ว่าจะตกทุกข์เพียงใด ชีวิตปัญหาเยอะแต่ก็ ยังคงยืนหยัดอยู่ได้แบบสบาย ๆ

มีความเป็นผู้นำไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบ

คุณเป็นคนที่กล้าแสดงออกมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นทำให้ผู้อื่นมักตอบแทนคุณเสมอ

เมษ

แนะด วงไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาตั้ง แต่ปีที่แล้วย่ างเข้าปีใหม่ 2564

เรื่องร้ ายที่เข้ามาพอไ ด้คลี่คลายไปบ้  างแต่ก็ยังมีเรื่อ งให้กลุ้มใจอีกมากในใจแต่มักไม่กล้า

จะบอกกับใครมักเก็บไ ว้ในใจคนเดียวทั้งเรื่องความมั่นคงในชีวิตที่ยังไม่แน่ไม่นอน

งานการก็กระท่อนกระแ ท่นเ งินทองก็แทบไม่เคย ด้เก็บแถมยังมีคำพูดคนบั่นทอนหัวใจ

คำพูดดูถูกเปรียบเทียบจากญาติพี่น้อง

เป็นช่วงเวล าที่คุณจะประส บความสำเร็จและมี โชคมากที่สุดภายในปีนี้

โดยเฉพาะโ ชคจากตัวเลขมีโอกาสได้จั บเงินแส นหรือเงินล้านโชคดีได้จะได้รับจากคนรอบข้าง คนใกล้ตัว

หมั่นทำบุญเพราะคุ ณจะมีโชคจากวั ดวาอารามต่า งๆการงานความรักรา บรื่น

คุณเป็นคน ที่ชีวิตผ่านความยากลำบากม ามากหลังจากนี้จะผ่านพ้นไปด้วยดี

พฤษ ภ

แนะนำดว งชะต  ามักถูกนำไปเปรี ยบเทียบกับคนนั้นคนนี้ตั้งแต่เด็ก

ทำให้โตมาจะไม่ชอบ  การแข่งขัน การชิงดีชิงเด่นมาก

จึงมัก ทำให้เป็นคนไม่ช อบเ ข้าสังคมที่จอมปลอมทั้งในที่ทำ งานในที่เรียน

ทำให้มีเพื่อนสนิท น้อยม ากเพียงไม่กี่ คนที่เ ข้าใจในตัวคุณ

ช่วงนี้อาจเจอคนใกล้ตัวยืมเงินแล้ วไม่ได้คืนการเงินยังต้ องมีการเจรจาต่อรอง

ต้องใช้ความสามารถในก ารต่อรองถึงจะได้ รับเงินในช่วงสัปดา  ห์ห น้าจะมีโชคเข้าม าแบบไม่ทันตั้งตั ว

คิดสิ่งใ ดจะสมหวังหลังจากนี้ชีวิตจะดีแ บบก้าวกระโดด มีความสุขใน ชีวิต

เรื่องความรักเรื่องกา รงานหมั่นทำบุญสว ดมนต์จะช่วยให้ชี วิตดีขึ้น

คุณเป็นคนที่มีคว ามโดดเด่นในทุกด้านเป็นคนมีความรับผิดชอบสูงมีเป้า หมายที่ชัดเจน

กันย์

แนะนำคนเ กิดวันนี้โดยมากมักคน เป็น มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม ทั้ งท่าทางการ พูดจา

บุคลิคต่างๆ มักมีคนแอบปลึ้มท่า นอยู่มาก แต่ท่านจะไม่ค่อยรู้ตัว เพร าะเป็น คนที่มีกำแพงสูง

ไม่ค่อยเปิ ดรับใคร ง่ายๆจึงมักทำ ให้หลายๆครั้งก็พลาด โอกาสดีๆใ นชีวิตไปพื้นฐานเป็นคนปัญญาดี

ไม่ด้อยกว่าใคร แ ต่มักได้รับโอกาสให้แสดงฝีมื อน้อ ย ทำให้มักไม่ค่อยโดดเด่นใ นเรื่องผลการทำงาน

คุณเป็นคนรักอิสระการงานของคุณ ก็ชอบทำ แบบอิสระไม่ชอบใ  ห้ใครมาบังคับ

คุณเป็นคนปา กไม่ตรงกับใจเมื่อ มี ควา มรักก็จะไม่บอกใครเป็นคนหน้าต าดีมีบุคลิกดีและ

เป็นคนที่นิสัยดีเป็ นที่ชื่นชอบ ของคนรอบข้างได้รับความจริงใจจ ากคนรอบข้างอยู่เสมอ

หลังจากนี้ชีวิตของคุณจ ะดีขึ้นเพราะคนรอบข้างจะช่ว ยเหลือสนับสนุน ให้หน้าที่การงานของคุณดีขึ้น

ดูเพลินๆแล้วคุณอาจจะดูเห มือนยิงแต่คุณเป็นคนที่มีจิ ตใจเมตตาไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบ

กรกฎ

ตั้งแต่สงกร านต์ปีที่แล้วมาด วงชะต าท่านไม่ค่อยสู้ดีนัก

มีเรื่องให้คิดอยู่ตลอดเวลากลับบ้ านเที่ ยวสงกร านต์กับญาติพี่น้องทีไรหดหู่ใจทุกทีญาติ

พี่น้องหลายๆค นได้ดิบได้ดีบ างคนหน้าที่กา รการดีมีคนนับหน้าถือตาแต่เร ายังไปไม่ถึงไหนเลย

ทำให้น้อยเนื้อต่ำใจในโช คช ะต าวาสนาตนเองอยู่บ่อยครั้ง แต่สงกร านต์ปีนี้

หลังวันนี้เป็นต้นไปดว งชะต าท่านมีเกณฑ์ที่ดี ในเรื่องของการเงิ นโช คลาภ

บุญบ ารมีเก่าที่เคยร่วมสร้ างมาดลบัลดาลให้มีโ  ชคใหญ่

เป็นคนเก่งมีความสามารถเมื่อมีปัญห าก็จะสามารถแก้ปั ญหาให้ผ่านไปได้ด้วยดี

คุณเป็นคนมีบุคลิกภาพที่ดีน่าเชื่อถือเป็นที่ปรึกษาที่ดีของคนรอบข้าง

ช่วงนี้เป็นช่วงโอกาสที่คุณจะได้ล าภลอยมีลาภใหม่ๆมีโ อกาสได้บ้านหลังใหม่

คุณเป็นคนที่มีสติปัญญาหลักแห ลมเฉลยฉลาดเก่งไ ปทุกด้านเชื้อชาติในทุกด้าน

Leave a Reply

Your email address will not be published.