5 นักษัตรเดือนนี้จะมีโชคด้านการลงทุน

ปีฉลู

ถือได้ว่าในเดือนนี้จะมีโช คล าภด้านการเงิ น การลงทุน

การเสี่ ยงด วงค่อนข้างมาก แต่ก็อย่ าได้มือใ หญ่ใจโตเกินไป

ก็แล้วกัน เพร าะอาจจะมีเห ตุต้องใช้เงิ นก้ อนให ญ่

หรืออาจจะเกิ ดภ าระทางการเงิ นขนาดใ หญ่ได้

ปีเถาะ

ไม่ต้องไปกังวลเรื่ องเงิ นทองให้มากจนเกินไป

เพร าะในเดือนนี้มีโอก าสจะได้รับผ ลตอบแทนในสิ่งที่ทำไป

อย่ างคุ้มค่ าแน่นอน โอกา สด้านการเสี่ ยง

 

ด วง การค้ าข าย การทำกำไรจ ากธุรกิจ จะมีเข้ามาอย่ างมากมาย

ปีมะเส็ง

ผ ลประกอบการจะออกมาดีพอสมค วร โดยเฉพ าะ

คนที่ทำธุรกิจส่วนตั วหรือมีการเก็ งกำไรจากการลงทุนด้ านหุ้นต่าง ๆ

จะได้รับผ ลตอบแทนที่ดีพอสมค วร และอาจจะมีโช ค

ในการเสี่ ยงด วงหรือได้รับค่ าคอมมิ ชชั่นที่ดีด้วย

ปีจอ

ด วงกำลังดีเด่นด้านการเงิ นและโช คล าภ นอกจากงานประจำ

ที่ทำอยู่แล้วอาจจะมีร ายได้จากงานเส ริม

งานระยะสั้น หรือการลงทุนเล็ก ๆ น้อย ๆ รวมไปถึงโช คล าภ

จากการเสี่ ยด วง การเก็ งกำไรต่าง ๆ จะมีเงิ นเข้ามากพอค วร

ปีกุน

ผ ลประโย ชน์ต่าง ๆ จะได้ตามหน้าที่การงาน หรือเกิ ดจาก

ผ ลกำไรที่ทำธุรกิจ ค วรใช้จ่ ายเงิ นให้เกิ ดผ ลตอบแทน

กลับมาอย่ างคุ้มค่ า และด วงด้ านการเสี่ ยงโช คในช่วงนี้

ถือว่ากำลังดีเป็นอย่ างมาก จะได้ผล กำไรตามที่หวั งไว้

Leave a Reply

Your email address will not be published.