เจ้าอาวาสวัดดังเผย ดวงชะตาราศีสิงห์ช่วงนี้ เช็กด่วน

ราศีสิ งห์

รา ศีเด่น มีดว งชะ ตาขอ ง ควา มเป็น ผู้ นำสูงมาก สำห รับราศีนี้เรื่องเด่นในแต่ละดวงสามารถเช็คได้ที่นี่

ในแต่ละโชคชะตาจะมีทั้งเรื่องดี และเ  รื่องร้ายผ่าน เข้ามา มาก มาย บางอย่าง อาจทำให้ดีใจ แต่บางอย่างอาจจะต้องทำใจ

 

 

ปรับตัวให้ได้แล้ว ชีวิต จะรุ่งเรือง

ด้านการเงิน

จะมีโชค เรื่องการเงินเ ข้ามาจากค วามส ามารถของตัวคุณเอง

การเงินในระยะนี้ถือว่ ามีเข้ามาไม่ขาดมือ แต่ก็ มีรายจ่ ายที่ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกัน

ควรระวังการใช้เงินของตัวคุณ เองด้วยเพราะคุณ อาจซื้อของฟุ่มเ ฟือยมากจนเกินไป

ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้เดือดร้ อนในเรื่องเงินมากนัก แต่ก็ ไม่ควรประมาท

โดยรวมแล้วก ารเงินจะเป็นลักษณะเข้ามือซ้าย จ่ายมือขวา สามารถห มุนเงินได้ทันแต่จะไม่มีเงินเหลือเก็บเลยนั่นเอง

สำหรับคนที่ทำ ธุรกิจของตัวเองอาจมีรายจ่ายจุกจิกเข้ามาเยอะทำให้คุณ กังวลว่าจะหาเงินไม่ทัน

แต่รายไ ด้ที่เข้ามาก็เพียงพอที่จะทำให้คุณหมุนเงินในธุรกิจของคุณ เพียงแ ต่กำไรอาจจะเหลือไม่เยอะนัก

 

 

สุขภาพ

ในช่วงนี้สุขภาพของ คุณยังถือว่าไม่ค่อย น่าเป็นห่วง

แต่ให้ระวังการ พักผ่อนที่ไม่เพียงพอ อาจจะทำให้ ป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้

ในคนที่สุขภา พไม่ค่อยแข็งแรง หรือกำลังเจ็บป่วยอยู่จะมี การฟื้นตัวอย่างช้า ๆ

หากดูแลสุข ภาพให้ดีก็จะหายป่วยอย่างแน่นอน

การงาน

คุณจะรู้สึกว่าระย ะนี้งานของคุณค่อนข้า งจะล้นมือ จนแทบไม่มีเวลาพักผ่อน

หรือในบา งคนอาจจะรู้สึกว่าทำงานหนักเกินค่ าตอบแทนที่ได้รับ

นอกจากนั้น ยังมีปัญหาหลายอย่างเข้ามาให้จัดการจ นปวดหัว ในการทำงานอาจจะไม่ค่อยราบรื่นมากนัก

แต่ถ้ามีการใ ช้เส้นสาย หรือใต้โ ต๊ะก็อาจช่ว ยให้การ ทำงานของคุณราบรื่นขึ้นได้(แต่ถ้าไ ม่จำเป็นก็อย่าทำจะดีกว่า)

คนทำงานส่วนตัวต้องระวังการมี ปัญหากับหุ้นส่ว น การโดนโกง โดนผิดสัญญา รวมถึงอาจ มีปัญหาด้านเอกสารเกิดขึ้น

หากมีการร่ว มทุนทำการค้าร่วมกัน คุณควรตร วจสอบเอกสารให้ดี ๆ ด้วยเพราะจะเสียเปรียบในภายหลัง

โลคลาภ

ในระยะนี้ คุณมักจะมีโชคลา ภเนื่องมาจากตัวคุณเอง หรือคว ามสามารถของตั วคุณเองมากกว่า

เช่น  โชคลา ภทางการงาน เป็นต้ น แต่หากเป็นโชคลาภที่ได้มาแบบฟลุ๊ค ๆ เรื่องเงินนั้นจ ะยังไม่มี

ในเรื่องของการเ สี่ยงโชคนั้ นสามารถพ อลุ้นได้บ้าง โอกา สในการเสี่ยง 5 0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.