เช็กดวงราศีสิงห์ช่วงนี้ เด่นด้านความรัก โชคลาภเงินทอง ความรัก

ราศีสิ งห์

รา ศีเด่น มีดว งชะตาขอ ง ควา มเป็น ผู้นำสูงมาก สำห รับราศีนี้เรื่องเด่นในแต่ละดวงสามารถเช็คได้ที่นี่

ในแต่ละโชคชะตาจะมีทั้งเรื่องดี และเ รื่องร้ายผ่าน เข้ามามาก มาย บางอย่างอาจทำให้ดีใจ แต่บางอย่างอาจจะต้องทำใจ

 

ปรับตัวให้ได้แล้วชีวิต จะรุ่งเรือง

 

 

ความรัก

สถานการณ์ค วามรักในระยะนี้เป็ นช่วงที่ค่อ นข้างจะเปราะบางสำหรับคุณ คุณอาจจะรู้สึกเคว้งคว้าง

และ เหงาใจเป็นอย่างมาก ในคนโสดหากไ ปรักไปชอบใคร อยู่มีเกณฑ์ที่จะอกหัก ผิดหวัง

หรือเสียคว ามรู้สึกจากคนที่คุณแอบรัก อาจจะรักข้างเดีย วหรือถูกปฏิเสธมาก็ได้เช่นกัน

สำห รับคนที่ มีคู่รักแล้ว : ต้องระวังการเรียกร้องจากอีกฝ่ ายมากเกินไป

ความสัมพั นธ์อยู่ในช่วงเปราะบ้าง

ต้องมีการ ปรับตัวเข้าหากัน ถึงจะประคองคว ามสัมพันธ์ให้ไปต่ อได้ คุณอาจจะรู้สึกว่าคนรักไม่เข้าใจคุณเลย

หรืออาจมีเรื่องเสียความ รู้สึกจากคนรักข  องคุณ ต้อ งระวังการทะเลาะกัน  หรือในบางคู่อาจรุนแรงถึงขั้นเลิกรากันก็ได้เช่นกัน

การเงิน

จะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องการเงินเข้า มา เป็นได้ทั้งเจ้าหนี้เก่า หรือลูกหนี้เก่าของคุณ

หากในอดีตคุณได้ให้คนอื่นยืมเ งินไว้ มีแนวโน้มว่าจะได้ รับเงินก้อนนั้นคืน ห รือมีคนเข้ามาช่ว ยเหลือในเรื่องการเงินของคุณ

ระยะนี้จะ เป็นช่ว งที่คุณ ต้องการจะเคลียร์ปัญหาด้า นการเงินที่ยังคาราคาซังอยู่

ในคนที่มีหนี้สิ นอาจจะต้อ งการใช้หนี้ให้หมดไปเลย ทีเดียวเพราะคุณไ ม่อยากให้อะ ไรค้างคานั่นเอง

โดยรว มแล้วจะมีก ารเป ลี่ยนแปลง ไป ในทางที่ดีขึ้น

หาก มีความคิดที่จะลงทุ นก็ถือว่าเป็นจังห วะที่ดี ได้ รับผลตอบแทนที่พึงพอใจ

คนที่ทำธุรกิจของตัวเ องอาจจะมีลูกค้าเก่ า ๆ เข้ามาสนับสนุน ในงานของคุณ หรือได้รับความช่ วยเหลือจากญาติ ๆ ก็ได้เ หมือนกัน

 

โชคลาภ

ช่วงนี้อาจมี โชคลาภเล็ก  ๆ น้อย ๆ จากเพื่อนฝูงขอ งคุณ

ห รือจากคนรัก ของคุณเอง ในด้ านของการเสี่ยงโช คยังพอมีโอกาสเสี่ยงได้บ้าง ประมาณ 50%

Leave a Reply

Your email address will not be published.