แคมป์คนงาน 300 ชีวิตรวมถึงเด็กๆ ต้องการความช่วยเหลือ

แคมป์คนงานย่ านรามคำแ หงซอย 7  อยู่กันก ว่า 3 00 ชีวิต

มีควา มต้องการข้าวส าร อาหารแห้ง น้ำ ดื่ม รวมทั้งแ พมเพิสเด็ก

วันที่ 9 ก.ค. 64 เพ จเฟซ บุ๊ก หนูน้อ ยบน ยอดเขาอันหน าวเหน็บ

โพสต์ภา พภายใ นแคมป์ คนงาน ย่านรามคำแหงซอย 7 โ ดยมีคนงานหลักร้อ ยคน ขาดแคลน อาหารแห้ง

พร้อมระ บุข้อความ ว่า มีลูกเ พจของ หนูน้อ ยฯส่งข้อควา มมานะคะ

ตอนนี้เธออาศัย อยู่ในแค มป์ก่อสร้าง PPN . บริเวณรามคำแ หงซอย 7 (ตรงเข้ ามาในซอยป ระมาณ 1 50 เมตร.)

ในแค มป์มีคน งานราว 30 0 คนรวม ทั้งเด็กเล็ก

ขณะนี้ต้ องการข้า วสารอาหาร แห้ง น้ำ ดื่ม (จะเป็ นข้าวกล่ องก็ได้)

รวมถึงแพมเพิส สำหรับเด็ก ๆ ค่ะ ที่อยู่แคมป์คนงานและเบ อร์ติด ต่อน ะคะ

ขอ บคุณลูกเพจ ทุกคน จริง ๆ ค่ะ

วิธีช่ว ยเหลือ

แสงแดด วรสุริ บ้านพั กสวัสดิการพร พระนคร รา มคำแหงซ อย7 ถนนรา มคำแหง หั วหมาก บางกะปิ  กรุงเทพฯ 10 240 โท ร 06 5974 0366

แหล่งที่มา https://www.facebook.com/Nunoiduak/photos/a.643102635723085/4545371415496168/?type=3

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.