ทำนายตามวันเกิด ชาวราศีสิงห์ การเงินเป็นยังไง

ดวงด้านการเงิ นชาวราศีสิงห์แต่ละวันเป็ นยังไงบ้าง

วันจันทร์

การเงินในระยะนี้จะพอมีเข้ามาบ้าง แต่ว่าไม่มากนัก ดังนั้นอย่าเ พิ่งชะ ล่าใจใช้เงิน ฟุ่มเฟือ ยเกินไป

ควรเผื่ อเงิ นฉุกเฉินเอาไ ว้จะดีกว่า หากก่อ นหน้านี้คุณมีปัญหา หนักในเรื่องการเงิน

ก็แสด งว่าช่ วงนี้จะเริ่ม เบาบางลงบ้าง แต่กา รเงินก็ยังไม่ แน่ไม่นอน ในคนที่คิดจะลง ทุนทำธุ รกิจควรชะล อเวลาไป ก่อน อย่าเพิ่งล งทุนในช่วงนี้

เพราะว่ าอีกนานกว่าจะถอนทุนคืนได้  ยังไม่ใช่จังหวะที่เห มาะนัก ในบางคนอาจมีค่าใ ช้จ่ายในเรื่อ งของต่อเติม บ้าน หรือปรับปรุงที่ดิน ที่อยู่อาศั ยก็ได้เ ช่นกัน

โดยรวม ๆ แล้วดว งการเงิ นช่วงนี้ จัดว่าไม่ถึงกับ ลำบาก แต่ก็ไม่มีให้ใช้ตามใจมากนั ก หากรอ ข่าวกา  รเงินอยู่อาจจะต้องทำ ใจว่ายังไม่ได้ดั่งใจนัก ยังต้ องรอไปอี กซักพัก

อังคาร

จะมีข่าวเกี่ย วกับเรื่อง การเงินเข้ ามา เป็นได้ทั้งเจ้าหนี้เ ก่า หรือลูกหนี้เก่าของ คุณ  หากในอดี ตคุณได้ให้คน อื่นยืมเงินไว้

มีแนวโน้มว่า จะได้รับเงินก้ อนนั้นคืน หรื อมีคนเข้ามาช่วยเ หลือในเรื่อ งการเงินของคุณ

ระยะนี้จะ เป็นช่ วงที่คุณต้อ งการจะเคลียร์ ปัญหาด้านการเงินที่ยั งคาราคาซังอยู่ ในคนที่มีหนี้สินอา จจะต้องการใช้หนี้ให้หมดไปเลย ทีเดียวเพราะคุ ณไม่อย ากให้อ ะไรค้างคา นั่นเอง

โดยรวมแ ล้วจะมีการเปลี่ย นแปลงไปใน ทางที่ดีขึ้น หากมีความ คิดที่จะลงทุนก็ถือว่าเป็นจัง หว ะที่ดี ได้รับผลตอบแทนที่พึงพอใจ

คนที่ ทำธุรกิ จของตัวเ องอาจจ ะมีลูกค้าเก่า ๆ เข้ามาสนับสนุนในงานของคุณ หรือได้รับค ว ามช่ว ยเหลือ จากญาติ ๆ ก็ได้เหมื อนกัน

พุธ

เป็น ช่วงที่มีค วามมุ่งมั่น  และต้องการอน าคตที่เป็ นจ ริงเป็นจัง

หา กที่ผ่านมา คุณใช้ จ่ายเงินตามสบายก็จะ เริ่มวิตกกังว ลเกี่ ยวกับอนาคต ทางด้านการเ งินของคุณ

มีความคิดที่อยากจ ะลงทุน หรือหา วิธีทำให้เงิ นที่มีอยู่งอกเง ยเพิ่มขึ้น ใน คนทำงานประจำ คุณจะเ ริ่ม ประหยัดกว่ าแต่ก่อน แ ละมีความต้อ ง การที่จ ะหา เงินให้ได้เ พิ่มขึ้นกว่านี้

สำ หรับคนทำ ธุรกิจส่ว นตั วคุณอาจจ ะต้องจัดการ เกี่ยวกับระ บบกา  รเงินขอ งบริษัท ก็จะ ช่วยให้การเงิน ใ นองค์กรคล่องตัวมากขึ้น ได้เช่นกัน

นอกจ ากนี้ การเงินโดยรวม ๆ ก็ยังถือว่ าไม่ได้ติดขัดอะไร เรีย กว่าจัง หวะนี้ค่อนข้างมีเงิ นเข้ามาให้หมุน อย่างลื่นไห ลด้ว ยซ้ำ ไป

พฤหัส

การเงินในระยะนี้จะไม่ค่อยได้ดั่งใจคุณเท่าไรนัก ออกแนวเข้ามือซ้าย-จ่ายมือขวา

มีเงินเข้ามาให้หมุนตลอดแต่เก็บไม่อยู่เลยซักนิด คุณควรทบทวนพฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองในระยะที่ผ่านมาดูบ้างว่าใช้เงินตามอารมณ์มากไปหรือไม่

เพราะหากไม่ระมัดระวังคุณอาจจะพบกับภาวะเงินช็อตได้ ในคนที่คิดจะลงทุนอะไรก็ตามในช่วงนี้ควรเลื่อนไปก่อน เพราะมีโอกาสเสียหายมากกว่าได้เงิน

โดยเฉพาะหากมีความคิดจะร่วมหุ้นลงขันกับใครควรเช็คให้รอบคอบด้วยจะได้ไม่เสียใจทีหลัง สำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการ ระยะนี้การเงินยังพอมีเข้ามาให้ใช้จ่ายอยู่ แต่ก็ไม่ควรประมาทเพราะเงินที่เข้ามาเป็นเงินหมุนซะส่วนมาก

ศุกร์

คุณมีแนว โน้มจะ มีความ เครียดใน เรื่องการเงินอยู่บ้าง แ ต่ว่าก็ไ ม่ถึงกับ มากม ายอะไรนัก

ด้วยความที่ไพ่ใบนี้บ่ง บอกถึงสถา นการณ์ที่เอาแน่เอานอน ไม่ได้ ดังนั้นเรื่อง การ เงินก็เช่นกั น รายรับและรายจ่าย ของคุณนั้นจะไม่ค่อยมีความบาล านซ์กันเท่าไรนัก ทำให้ระยะ นี้การเงินอาจจะตึงเป็น พัก ๆ

คุณอา จจะรู้สึ กว่าคุณไม่ได้ใช้ ของฟุ่ มเฟือย หรื อซื้อของที่ มีราคาแพ งเกินตัวก็จริงอยู่ แต่ตัวคุณเองก็มีการใช้เงินแบบไม่ค่อยเป็นระบบ

เรียกว่าใ ช้จ่า ยตามใจตัวเองก็ได้ เช่นกัน อยากได้อะไรก็ซื้อโด ยไม่ลังเล ซึ่งทำให้การเก็บเงินของคุ ณเป็ นเรื่องค่อนข้างยาก

เป็นช่วงเวลาที่ไม่ มีเงินเก็บ หรือเก็บเงินไม่ค่อย ได้เลย นอกจากนั้นคุณ มักจะชอบเสี่ยง ทำให้อ าจจะสนใจการเล่นหุ้น หรื อการเล่นการพนั นได้ด้วยเช่นกัน

วันเ ส าร์

ในเรื่องการ เงินนั้นจัดว่าระยะนี้ยั งมีเงินเข้า มาให้หมุนได้อย่างไม่ติดขัด

อาจจะไม่ถึง กับลื่นไหลมากเท่ าไรแต่ ก็ยังไม่มีปัญหาเรื่องการ เ งินในระยะนี้ หา กว่าในอดี ตคุณมีปัญหาเรื่องกา รเงิน มาก่อนก็แ สดงว่าปัญ หาเหล่ านั้ นจะค่อย ๆ บ รรเทาล ง  ทำให้คุณ คลายความ กังวลได้ซัก พัก

แต่อย่า งไร ก็ตามอย่าเพิ่ง ส ร้างปัญหาใหม่ด้วยกา รใช้เงินตามใจตัวเอง

เพราะถึงแม้ว่าคุณจะหมุนเงิ นได้ทันท่วงทีก็ตาม แต่ก็จะทำให้การใช้เงิน ของคุณไม่เป็นระบบ และมีปัญหาตามมาได้ อีกในอนาคต หาก คุณ ทำธุรกิจของ ตัวเอง

คุณอาจจะต้องรอบคอบในเรื่องเอกสารการเงินให้ดีด้วย ในคนที่คิดจะลงทุนอะไรใหม่ ๆ

ควรศึกษาหาความรู้ในสินทรัพย์ที่จะลงทุนให้ดีซะก่อน อย่าเพิ่งเชื่อตามคำแนะนำของคนที่คุณรู้จัก เพราะหากไม่มีความรู้ด้านการลงทุนมากพออาจจะเกิดการขาดทุนได้

วัน อาทิตย์

คุณจะรู้สึกเครียดในเรื่องของการหมุนเงินมาก รวมทั้งอาจจะมีปัญหาการเงินเกิดขึ้นจากการใช้จ่ายอย่างไม่ระมัดระวังด้วย ควรระวังใจของตัวเองให้ดี ๆ

เพราะจะมีอารมณ์อยากได้ของฟุ่มเฟือย หรือใช้เงินซื้อของที่ไม่จำเป็นเท่าไรนัก ซึ่งคุณจะมานั่งเสียใจทีหลังได้ ในคนที่ใช้บัตรเครดิตควรระวังการใช้เงินเกินตัวจนทำให้เกิดหนี้สินด้วย

หากในระยะนี้จำเป็นต้องร่วมหุ้นลงทุนทำธุรกิจกับใคร ควรเว้นระยะไปก่อนและควรตรวจดูข้อเสนอให้ดี เพราะจะมีปัญหากันได้ในภายหลัง สำหรับคนทำธุรกิจส่วนตัวต้องระวังโดนเบี้ยวเงิน

โดนโกง หรือลูกค้าจ่ายเงินล่าช้าทำให้เครียดมาก ดังนั้นควรรอบคอบในเรื่องเงินให้มากเป็นพิเศษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.