ด่วน! นายกฯประยุทธ์ประกาศไม่รับเงินเดือน 3 เดือนเพราะ?

เมื่ อเวลา 10 .0 0 น. วันที่ 9 ก.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จัน ทรโอชา นา ยกรัฐมนตรี

เป็นประธาน การประชุมคณะก รรมกา รบริหารสถานกา รณ์การแพร่ ระบา ดของโรคติดเชื้อไ วรัสโคโ รนา 20 19 (โควิด-19)

ครั้ง ที่ 9/2564 ผ่ านร ะบบ วิดีโอท างไกล โดย ศบค. ชุดเล็ ก

ได้เ สนอแผ นมาตร การเข้ม ข้นในกา รควบ คุมก ารระบ าดของโควิด

ซึ่งมียอ ดผู้ติด เชื้อรา ยใหม่เ พิ่มสูงขึ้น ในช่วงสัปด าห์ที่ผ่านมา

ผู้สื่อข่าว รายง านว่า ระ หว่างการ ประชุม พล .อ.ประยุท ธ์ได้พูด ขึ้นว่า

“ตนจะไม่ รับ เงินเดื อนตำแห น่งนา ยกรัฐ มนตรีเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อเ อาเงิน ก้อนนี้ไ ปช่วยเหลือประชาชน”

ผู้สื่อข่าวราย งานว่า ก่อ นหน้าเมื่อ เดือนมิย.ที่ ผ่านมา นายกฯมาเลเซียแ ละครม.ได้ประกาศไ ม่รับเงินเดือนเ ป็นเวลา 3  เดือน เพื่ อเอาไปช่ วยผู้ป่ว ย โควิด

ขณะที่เมื่อว าน (8 กค.) นา ย ชัยวัฒน์  ชื่นโ กสุม ผวจ.ปทุมธา นี เพิ่ งประกาศ  ไม่รับเงิน เ ดือ นเป็นเวลา 3 เ ดือ น เพื่อเอา ไปช่ วยปร  ะชาช นเช่นกัน

ก็ ประ ชาช นคิดเห็นยั งไง บ้าง คิด ว่ามีประ โยชน์ รึเปล่า

หลายคนอาจจะตั้งข้อสงสัยถึงเงินเดือนของ พล.อ. ประยุทร ว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่

แล้วเงินเดือนของเค้าจะนำมาช่วยเหลือประชาชนทางด้านไหน

ก็ได้แต่หวังว่าคงไม่ได้เอาแจกอีก แล้วจะได้นำไปซื้อวัคซีนทางเลือกมาฉีดให้กับประชาชนให้ครบกันสักที

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.