บอล เชิญยิ้ ม ถูกไอซ์ ลูกสาวน้ าค่อม อั นฟอลโล่-เปิดใ จเล่าค วามจริงครั้งแรก

“บอล เชิญยิ้ม” เค ลีย ร์ป มเที่ยวผู้ หญิง จน นำเ ชื้ อ โ ค วิ ด 19 ม าติด “น้าค่อม” จนจากไ ป จากการ สู ญ เ สี ย

รั้งใหญ่ของวงการตลก อ ย่าง “น้าค่อม ชวนชื่น ”

ด้วยโ ร ค โ ค วิ ด 19 ทำให้ หลายคนมองว่า ต้นเหตุคน นำ เ ชื้ อ มาติดนั้ นคือตลกหนุ่ม “บอล เชิ ญยิ้ม”

ที่เจอกับกระ แสดราม่าเ ข้ามาไม่หยุด หลัง กร ะ แสข่ าวบอกว่า

บอลนั้นไปเที่ยวผู้ห ญิงใน เ ล า จ น์ แ ถวทองหล่อ จนกระทั่ง ติ ด โ ค วิ ด ทำใ ห้ครอบครัวน้าค่อม  รวมถึง แจ๊สและแ จง โ ก ร ธบ อลมาก

 

ล่าสุดรา ยก าร นึ่ง ที่มี “ มดดำ ค ชภา” เป็ นพิธีก ร เปิดโ อกาสให้ บอลได้เค ลี ยร์เรื่ องราว ทางบอลเองได้แจงว่า

.

“ตนขอยื นยันว่ า ไม่ได้ไปเที่ย วผู้หญิงอย่างที่คนอื่นเข้าใจผิด ใ นส่วนข องแจงกับแจ๊ ส ตนได้เค  ลี ยร์ไ ปแล้ว”

แต่ทาง “ไอซ์ ณพั ชรินทร์” ลูกสาวน้าค่อม ที่มีประเด็นลือกันว่าอัลฟอลโล่นั้น บอลได้แจงว่า “ยัง ไม่มีโอกา สได้คุยกันเลย

หลังจากเสร็จงานของพ่อค่อ ม จึงขอพูดตรง นี้ไว้เลยว่า  มันจุกนะ

อย่าลืม ว่าสิ่ง ที่ผมทำกับ พ่อค่อม และแม่เอ๋ที่ผ่านมา

คนรอ บข้ างรู้ห มดว่า ผมรั กแค่ไหน   และผมเ ข้าใ จ ว่าพ่อค่อมคือหัว เรือใ หญ่ในบ้าน ผมไม่เค ยมีเจตน าที่จะเอาเรื่องราวแบ บนี้ไปทำให้ครอบ ครัวเขาต้อ ง สู ญเ สี ย ”

และบอลยังได้เผยอีกว่า “ ถ้าทุกคนที่เคยคบผม รู้จั กผม ผมไม่ใช่คนแย่ขนาดนั้น

โอเคถ้ าคิด าผมป ระ ม าทผมข อ โทษ แต่ผมไ ม่มีความตั้งใจ จริงๆ ถ้าผมรู้ผมค งไม่เดินเข้าไปหา โ ค วิ ด หรอกครับ

กับแจงแรกๆ  เพิ่งเคลียร์กันจบ ก็เอ าคำพูดไ ปตีความหมาย ผมได้ไ ปงานกับพ่อค่อม นั่งรถไปด้วยกันกับพ่อ ผมบริสุ ทธิ์ใจและมั่นใจมาก

ถ้าสงสัยหรื อคลางแครง ใจตรงไหน ผม กล้ายืนยันจริงๆ เคยบ อกกับไอซ์ด้วยซ้ำว่าถ้าไตของตนเข้ากับน้ าค่อมไ ด้ เพราะตอนนั้นน้าค่อมไต ว า ย  แล้ว ตนพร้อมส ล ะเลยอะ ไรก็ได้ขอแค่ให้ เค้ากลั บมา”

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.