เผย 4 วันเกิดของราศีสิงห์จะรวยถูกหวยในเดือนเกิด

ไม่ใช่ทุกคนหรอกนะที่เสี่ย งโช คแล้วจะมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ ต้องบอกเลยว่า มีหลายคนที่มีดว งชะตาถูกรางวัลแต่ไม่รู้ตัว

ทำให้ไม่ไมีโอกาสไปเสี่ย งโช คแบบคน อื่นเขา วันนี้เรามีคำทำนาย ดีๆมาฝากกัน สำหรับ 6 ร าศี ช่วงนี้จะรับทรั พย์แบบย าวๆ

 

แม่น้ำหนึ่งเผยชาวราศีสิงห์จะ รวยมา กในเดือนเกิด ตรียมถูกรางวัลในเดือนเกิด แต่ก็จะมีหลายสิ่งหลายที่ไม่เป็นไปดั่งใจ

เช็คก่อน

วันจันทร์

เหนื่อยเปล่าทำเหนื่อยฟรีๆทำดีไปเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยเห็นผลคนไม่เคยซาบซึ้งใจหรือจำบุญคุณได้เลย

ทำคุณคนไม่ค่อยขึ้น แต่หลังจากนี้เ ป็นต้นไ ปด วงชะต าท่านมีเกณฑ์ที่ดี

ในเรื่องของการเงิ นโช คลาภทะเบี ยนป้ายแดงจะให้โช คใหญ่มีเกณฑ์รับเงิ นสดหรือของร างวัลที่มีมูลค่ าหลักแสน

ตลอ ดช่วงชี วิตที่ผ่านมา สุขสบ า ยมีเงิ นมีทองใช้ แต่ มาเหนื่อ ยรู้สึกหลายอย่ าง ข า ดหายไป

สิบปีที่ผ่านมาด วงชะต าลุ่มๆด อนๆมาตลอดเ งินทองก็ไม่ใช่เหลือใช้

เข้ามือขวาออกมือซ้ายเก็บเงิ  นไม่ค่อยอยู่ลงทุนทำ อะไรไปก็แทบจะไม่ได้อะไรกลับมาเหมือน

แนะด วงไม่ ค่อยดีเท่าไหร่มาตั้งแต่ปีที่ แล้วย่ างเข้าปีใหม่ 2564

เรื่องร้ ายที่เข้ามาพอได้คลี่คลายไปบ้ างแต่ก็ยังมีเรื่องให้กลุ้มใจอีกมากในใจแต่มักไม่กล้า

จะบอกกับใครมักเก็บไว้ในใจคนเดียวทั้งเรื่องความมั่นคงในชีวิตที่ยังไม่แน่ไม่นอน

งานการก็กระท่อนกระแท่นเ งินทองก็แทบไม่เคยได้เก็บแถมยังมีคำพูดคนบั่นทอนหัวใจ

 

อังคาร

เชื่อว่าหลังจาก2ปีนั้นแล้ว ด วงคุณในปีนี้ ดีมากเลย ใ น เ รื่ องการเ งินคุณ

จะได้รับค่ าตอบแทนที่ สมเหตุสมผล ไม่มีการโ ก งอย่ างแน่นอนถ้าทำถูกต้อง การงานดีเป็นอย่ างยิ่ ง

มีเกณฑ์อ ยู่ดีก็ร วย การย้ ายงานขยับขย ายไป ในที่ ดีกว่าจะพบรักแท้ในช่วงสิ้นปี

แนะนำดว งชะต ามักถูกนำไปเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้ตั้งแต่เด็ก

ทำให้โตมาจะไม่ชอบการแข่งขันการชิงดีชิงเด่นมาก

จึงมักทำให้เป็นคนไม่ชอบเข้าสังคมที่จอมปลอมทั้งในที่ทำงานในที่เรียน

ทำให้มีเพื่อนสนิทน้อยมากเพียงไม่กี่คนที่เข้าใจในตัวคุณ

คุณเป็นคนขยันฉลาด หลักแหลม เรียกได้ว่า ใครอ ยู่ด้วยก็ รู้สึกอุ่นใจ เพร าะเป็นที่ พึ่งพา

ได้เป็นอย่ างดี ในช่วง2-3ปีที่แล้ว การเงิ น ของคุณรู้สึกว่า จะอ่อนค่ ามาก

มีเท่าไหร่ก็ใช้หมดไม่รู้จักพอเป็น ห นี้เป็นสิน จากการไม่ระมัดระ วัง การใช้จ่าย

เชื่อว่าหลังจาก2ปีนั้นแล้ว ด วงคุณในปีนี้ ดีมากเลย ใ น เ รื่ องการเ งินคุณ

พฤหัส

แนะนำคนเ กิดวันนี้โดยมากมักคนเป็นมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม ทั้งท่าทางการพูดจา

บุคลิคต่างๆ มักมีคนแอบปลึ้มท่านอยู่มาก แต่ท่านจะไม่ค่อยรู้ตัว เพร าะเป็นคนที่มีกำแพงสูง

ไม่ค่อยเปิ ดรับใครง่ายๆจึงมักทำให้หลายๆครั้งก็พลาดโอกาสดีๆในชีวิตไปพื้นฐานเป็นคนปัญญาดี

ไม่ด้อยกว่าใคร แต่มักได้รับโอกาสให้แสดงฝีมือน้อย ทำให้มักไม่ค่อยโดดเด่นในเรื่องผลการทำงาน

เหนื่อ ยนะ กว่าจะได้อะไรมาสักอย่ างหนิ อย่ างเมื่อ 1 ปีก่อนนั้น

คุณแสนเหนื่อ ยแสนทนเป็นอย่ างมาก ไ ม่ ว่ าจะเ รื่ อ งเ งินทอง การจั บจ่ายใช้สอ ย

คุณนั้นเป็นผู้ที่หาอ ยู่ ฝ่ายเดียวเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเหนื่อ ยมาก แต่ในปีนี้นั้นขอบ อ กเลยว่าด วงเปลี่ ยนวาส นาเปลี่ ยน

จ า กคนที่เคยเหนื่อ ยมาก ต อ นนี้เริ่มน้อ ยลง อย่ างเ ห็ นได้ชัด การงาน

อาทิตย์

หลังวันนี้เป็นต้นไปดว งชะต าท่านมีเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของการเงิ น

โช คลาภบุญบ ารมีเก่าที่เคยร่วมสร้ างมาดลบั ลด าลให้มีโ ชคใหญ่

ชี วิตที่ผ่านมา สุขสบ ายมีเงิ นมีทองใช้ แต่มาเหนื่อ ยรู้สึก หลายอย่ าง ข า ดหายไป

เงิ นทองไม่พอใช้ก็ ช่วง1ปีก่อ นจากนี้ คุณเหนื่อ ยมาก

ยอ มรับเลย ว่าคุณเป็นคนที่อ ดทนอย่ างที่สุด แต่หลังจากวันนี้

ที่คุณได้อ่า นจากนี้ไปทั้งชีวิ ต ชีวิ ตจะกลับมาเป็นคุณอีกครั้ง จากคนที่เคย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.