5 นักษัตรดวงได้เงินหลักล้าน ต่อไปนี้รวยเเน่นอน

ขาล

พอมาถึง การเ งิ นแล้ว ในปีนี้ จัดว่าคุณจะ โช ค ดีนะ เพราะไ พ่ใบนี้สัมพั น ธ์ถึง ผู้หญิงที่มีฐานะ

ความมั่ งคั่ ง และ เ พ ศ หญิงก็ คือ สั ญลัก ษณ์ของความอุด มสมบูรณ์ ความเ ติบโต

การแ บ่ งปัน และ การมอบความสุข ให้กั บคนอื่น ตลอ ดจนการเ กี่ยวข้อง กับธาตุดิน

ที่อยู่อาศัย ที่ดิน ในปีนี้ คุ ณจึงมีเก ณ ฑ์ได้ ใช้จ่ายกับสิ่งเหล่านี้ ใช้เงินอย่างมีคุณค่าเหมาะสม

แก็จะต้องให้ความสำคัญ กับเงินรองรัง การรั กษ าสายป่านย าว

และ การไม่ลงทุนเก็ง กำไรระยะสั้น จะมากน้อย ก็มีความเสี่ย งสำหรับคุณ

 

มะเมีย

การเ งิ นที่ เพิ่มพูน ผลตอ บแ ทนจากการ ทำง านหนั กอย่างสมค่า และ แรงส นับสนุน

จากค รอบค รั วญาติ พี่น้องด้ วย สิ่ งที่จะส่งเส ริ มการเงิ นของคุณ ในปีนี้ คือท รัพ ย์มร ด ก

ในทุกรูปแบ บ หากคุณมีก าร สมร สหมั้ นหมา ย จะมีการห ลอมร วมของ ทรั พ ย์สิน หรือต่ าง

ช่ วยเพิ่มพู น ความมั่ งคั่งข องกัน แล ะ กัน จะหม ายถึง การได้พ บคู่แ ท้ด้วย อยู่กั น แล้วรุ่ งเรืองก้า วหน้า อย่างมาก

ฉลู

๑ ว งคุณมากับ เงินอยู่แล้วล่ะ ไม่ว่าจะ เกิ ดอะไ รขึ้ น คุณจะไม่เดือดร้อน ทางเศรษ ฐกิจ มีช่องท าง

อย่า งแ น่นอน ส่วนถ้ าคิ ดจะโย กย้าย เปลี่ ยนง าน มองห ารา ยได้ ใหม่เ พิ่มเติม จะมีข่าวดี

เขาแ ข็งแกร่ งมีอำน าจในการดึ งดุ ดใจคนได้อย่ างน่าทึ้ ง แต่บางค รั้ งเขา ก็มีคุณส มบั ติเห ล่านี้

มากเกินไป ทำให้กลายเป็น คน หยิ่ง อวดดี และ ดื้อรั้นมีทิฐิ อะไรก็ตามเกี่ยวกับชาวสิ งห์ ต้อ งยิ่งให ญ่ หรูห รา

วอก

สำห รับการเ งิ น คุณได้ไพ่ แบบเดี ย วกับ ซึ่งถ้ าในท าง โหราศาส ต ร์แล้ว เป็นเ จ้ าเรือนเ ช่นกันในปีนี้

หา กคุ ณร่ว มมือร่วมงาน แล้วละก็ จะมีข่ าวดีอ ย่า งมา ก งา นจะรา บรื่ น ทุกอย่างห ากมีปั ญห า จะแก้ไขได้

สำห รั บประเด็น สำคั ญของไ พ่ใบนี้ ดังบ อกไว้ว่า “มีคว ามห มายที่ดี ในการส ร้ างควา มก้า วห น้า

ทางก ารเ งิ น ผลป ร ะโยช น์ที่ค่อย ทย อยมา ค่าต อบแ ท นที่ จะส ม่ำ เ สมอ ก็จึงจะเป็นเ รื่ อ งที่

ตอกย้ำอีกครั้งว่า ปีนี้คุ ณยังจะ เ ฮงอ ยู่มา ก เ รื่ อ งรายได้ การเ งิ นอยู่ในเกณ ฑ์ที่ดี กว่าผู้ค นอีกม าก ม าย

 

มะโ รง

มีบุคลิกที่ขั ด แ ย้ งกันในตัวเอง บ างครั้งทำให้คนอื่น รวมทั้งตัวเขาเองงงงวยได้เสมอ

เพร าะสัญลักษณ์คือปลาคู่ซึ่งว่ายทวนน้ำกัน แต่ผูกติดไว้ด้วยกันดึงกันไปดึงกันมา

เหมือนชักคะเย่อเขาจึงไม่ค่อยมีความมั่นใจในตนเอง และย ากที่จะ ตั ดสินใจ ลักษณะเด่น

คือ มีความรู้สึกไว อารมณ์อ่อนไหวง่ายเต็มไปด้วยความรักเสน่หา ความอบอุ่น

มีความเห็นอกเห็นใจเข้าใจมากกว่าร าศีใด มารวมกันเสียอีกเป็นมิตรที่มีค่ าและซื่อสัตย์ไว้ใจได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.