เช็คดวงราศีสิงห์ การงาน เงินทอง โชคลาภในอนาคต

ราศีสิ งห์

ราศีเด่น มีดว งชะตาขอ ง ควา มเป็น ผู้นำสูงมาก สำหรับราศีนี้เรื่องเด่นในแต่ละดวงสามารถเช็คได้ที่นี่

ในแต่ละโชคชะตาจะมีทั้งเรื่องดี และเ รื่องร้ายผ่าน เข้ามามาก มาย บางอย่างอาจทำให้ดีใจ แต่บางอย่างอาจจะต้องทำใจ

 

ปรับตัวให้ได้แล้วชีวิต จะรุ่งเรือง

ด้านการงาน

การงานในช่ วงนี้จะมีปัญ หาจุกจิกวุ่นว ายอยู่ตลอด ทำให้คุ ณรู้สึกว่างานหนัก

และอาจทำงาน จนไม่ได้พักเล ย ระวังการหักโหม งานมากเกินไป อาจทำให้ประสิท ธิภาพในเรื่อง งานของคุณลดล ง ควรหาเว ลาพักผ่อ นบ้าง

นอกจากนี้คุณจ ะรู้สึกว่าเจ้ านายจู้ จี้จุกจิกกั บคุณอย่างมาก อ าจจะเรื่องม ากหรือต้อง การความเนี้ยบ ในเรื่องงานสูง ทำ ให้คุณเบื่อหน่าย

ถ้าหากมีง านที่เกี่ย วกับเอกสา ร ต้องระวังความ ผิดพลาดเอาไ ว้ด้วย คนที่ทำธุรกิ จของตัวเอ ง หรือเป็น คนทำงานอิสระ

ระยะนี้คุณอาจมีปัญ หากับลูกค้าได้เพราะลูกค้าจะค่อนข้างเรื่องมาก ดังนั้นต้องใช้คว ามอดท นสูงอยู่ซัก หน่อย

หากมีการติ ดต่อเรื่ อง เอกสารกันคว รรอบคอบด้วยไม่งั้ นอาจเสียเป รียบได้

ด้านสุขภาพ

ระยะนี้สุขภาพโดยรว มยังไม่มีอะไรน่าเป็น ห่วงมากนัก

เพียงแต่ควรระวั งการปวดเมื่อย หรื อบาดเจ็บ เล็กน้ อยบริเวณช่วง หัวไหล่ หรือต้นแขน

อาจมีการ เคล็ดขั ดยอกได้ ใน คนที่เจ็บป่วยอยู่อาการยังไ ม่ดีขึ้นแต่อยู่ในช่วง ทรงตัว ดังนั้นควรดู แลร่างกายให้มาก ๆ

 

ด้านความรัก

คุณจะรู้สึกเหนื่ อยกับหลาย อย่างรอบตัว จนไม่มีเวลาหา ความรัก

แต่ก็ใช่ว่าจะ ไม่มีโอกาส พบรักซะเลย ใน คนที่ยังโสดหากมีก ารท่องเที่ยวเดินทางก็อาจจะทำให้พบรักได้เหมือนกัน

แต่หากว่าไปช อบใครอยู่ก็ต้อง ลุยเข้าไปจี บถึงจะพอมี ลุ้น ถ้าไม่ทำอะไรเลยรับรองว่าชวดแน่ ๆ

สำหรับคน ที่มีคู่รักแล้ ว : ต้องระวัง การมีปากเสียงหรือทะเลาะ  กัน ช่วงนี้คุณอาจต้อง ทำใจว่าคนรั กค่อน ข้างจะเอาแ ต่ใจ และพยายามจะเอาชนะคุณ

ในบางคนอาจจะ รู้สึกว่าค นรักจุกจิกกับคนม า กจนน่ารำคาญ ดังนั้นควรใ  จเย็นและ อย่าเก็บ เรื่องเล็ก  ๆ น้อย ๆ มาคิดใ ห้ปวดหั วจะ ดีกว่า

โชคลาภ

ในเรื่องโชคลาภ นั้นยังไม่เด่นชั ดมากนัก ดังนั้น อย่าเพิ่งไปค าดหวัง

ส่วนโอกาสในด้า นการเสี่ยงโชคยัง พอมีลุ้น บ้าง คิดโดยเฉ ลี่ยแ ล้วประมาณ 30-40%

Leave a Reply

Your email address will not be published.