เช็คด วงรา ศีสิงห์รายวัน ด้านก ารงาน สุขภาพ ความรัก เงินทอง

ร าศีสิ งห์

เช็ค ดวงรายวั น ประจำวันที่  05/07/2021 ได้ที่นี่

ดวง กา รงาน ราศีสิ งห์

คุณจะมีความต้องการที่จะเ ติบโต และก้าวหน้ าในสา ยอาชีพที่คุ ณทำอยู่ เรีย กได้ว่า ระยะนี้จะมีความมุ่งมั่นแ ละมั่นใจเกินร้อย

จนคนอื่น ๆ อา จจะ หมั่นไส้คุณไ ด้ หากทำงานมานานจะมีโอกาสได้ เลื่อนขั้นถ้าคุณมีผลง านโดดเด่น หรือมีการปรับป รุงตัวเองให้ดีขึ้น

เช่น ไปเรียนต่อ, ลงเ รียนภาษา ต่างประเทศเพิ่ม เป็นต้น  แต่หา กคุณไม่ได้มีทักษะอะไรเพิ่มเติมเล ยก็ต้องทำใจว่ าระยะนี้อา จจะยั งไม่มีความก้าวห น้าเด่น ชัดนัก คือทำงา นเรื่อย ๆ เปื่อย  ๆ ไปก่อน

สำหรับคนที่ม องหางานใ ห ม่คุณยังพ อมีลุ้นอยู่บ้างเหมือนกัน

แต่ อาจจะโดน ต่อรองเรื่อ งเงินเดือน  ทำให้ยากจะตั ดสินใจ ว่าควรย้ายง านดีหรือ ไม่

ดวงความรัก ราศีสิงห์

ในคนโส  ดช่วงนี้จ ะยังไม่มี  โอกาสใน เรื่องของ ความ รักเข้าม า หรืออาจ จะ มีคนเข้ามาใน ชีวิต

แต่ยังไม่ดีมากพอ ดัง นั้นอย่าเพิ่งใส่ใจกับเรื่อ  งความรักมา กนัก อยู่เป็นโส ดไปก่อ นอา จจะเหงาบ้างแต่ก็ ทุกข์น้อยกว่า

ส่วนคนที่แอบรักอยู่ความสั มพันธ์จะยังไม่ ก้าวห น้าเท่า  ไร ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กันไปอย่างช้า ๆ

สำหรั บคนที่ มีคู่รั กแล้ว :คุ ณอาจมีการ เปิดใจพูด คุยกั นแบบตรงไ ปตรงมา และ ควรใช้เหตุผ ล มากกว่าอ ารมณ์ คุณอาจจะมีคนรักที่อายุ มากกว่า

หรือนิ สัยผู้ ใ หญ่กว่าคุณ

ดังนั้นต้องอดทนไว้บ้า งเว ลาเค้าบ่นหรือส อนคุณ ในคู่ที่คบกันมาน านอา จจะมีการพูดคุยกันเกี่ ยวกับอน าคตระห ว่างพวกคุณว่าจ ะเอายังไง กันต่อไป

ดวงการเงิน ราศีสิงห์

การเงินใน ระยะนี้ยังไม่ถึงขั้นดีมากนัก แต่ ก็ยังสามารถควบคุม สถา นการณ์ ในเรื่องก ารเงินเอาไว้ได้อ ยู่

คุณอาจต้องลดการเข้าสัง คมลงบ้างเ พราะจะหมดเงินไปกับ การสังสร รค์ หรือการท่อ งเที่ ยวค่อน ข้างเยอะ

ในบางคนอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกั บผู้ใหญ่ในบ้าน หรือการเดินทางไปต่ างประเทศ หากไม่จำเป็นอย่า เพิ่งให้ใครหยิบยืมเงินในช่วงนี้เ พราะว่านานกว่า จะได้คืน

ในคนที่  กำลังมีปัญ หาเ รื่อ  งการเงิ นให้ลองปรึกษา ผู้ใหญ่ที่คุณนั  บถือ คุณอาจได้รับความช่ วยเหลือจากรุ่นพี่ หรือผู้ให ญ่ในบ้านของ คุณ้อง คนที่ทำธุ รกิจของตัวเองจะพอ มีเงินเข้ามาหมุน แต่ต้องระวั งค่าใช้จ่าย ให้มาก

เพ ราะอาจจะมีปั ญหา หมุนเงินไม่ทันใน ภายหลังไ ด้

ดวงโชคลาภ ราศีสิงห์

คุณจะมี ลาภลอยอยู่บ้า งแต่โ อกาสก็ไม่มากมายเท่าไร นัก เป็นไปไ ด้ว่าอาจจะมีโ ชคลาภเล็ก ๆ  น้ อย ๆ เข้ามาแ บบไ ม่คาดคิดคาดฝั น

หากถามในเ รื่ อง ของการเสี่ย งโชคจะพอมีให้ลุ้  นอยู่บ้าง โอกาสในการเสี่ยง 50%

Leave a Reply

Your email address will not be published.