ราสิงห์ กำลังจะมีโ ชคเข้าตั วมากมาย ปัญหาค้ างคากำลังจะดีขึ้น

ราศีสิงห์

 

ราศีเด่น มีดวง ชะตาข อ ง ความเป็น ผู้นำสูงมาก สำหรับราศีนี้ เรื่องเด่นในแต่ละดวง สามารถเช็คได้ที่นี่

ในแต่ละโชคชะตาจะมีทั้งเรื่องดี และเรื่องร้ายผ่านเข้ามามากมาย บางอย่างอาจทำให้ดีใจ แต่บางอย่างอาจจะต้องทำใจ

ปรับตัวให้ได้แล้วชีวิต จะรุ่งเรือง

 

ดวงการงานราศีสิงห์

จะมีสถานการณ์บางอย่า งเข้ามา ให้คุณต้องตัดสินใจในเรื่ องการงาน หรือมีข้อเสน อที่มากกว่า 1 อย่างในกา ร ทำงานขอ งคุณ

หาก หางานอ ยู่มี เ กณฑ์จะได้งา นใหม่ เข้ามาเหมือนกัน แต่ โอกาสยังไม่เ ต็มร้อยนัก ยังต้อง ลุ้นกันไปก่อน คุณจะรู้สึกว่าได้เรี ยนรู้อะไรใหม่ ๆ

ใน เรื่องงานทำให้คุณไม่ ค่อยเบื่อม ากนักใน ช่วงนี้ ในคนทำ ธุรกิจส่วนตัวจะมีลู่ ท างที่ดีที่ทำให้กิจการของคุณเป็นที่รู้จั กมากขึ้น

นอกจากนี้คุ ณอาจมีควา มคิดที่จะร่วมหุ้นล  ง ทุนทำธุรกิจบางอย่า งกับเพื่อนฝูงข องคุ ณก็ไ ด้เช่น กัน  หรือ บางคนอาจกำลังมองห พันธมิตรทาง ธุรกิจ ซึ่ งการ ทำธุรกิจกับหุ้นส่วน ในระย ะ นี้ถือว่าเป็นจั งห วะที่ ดีพอใช้

 

ดวงการเงินราศีสิงห์

เป็นช่ วงที่มี ความมุ่ง มั่นและต้องก ารอนาคตที่ เป็นจริงเป็นจัง ห ากที่ผ่านมาคุณใช้จ่ายเงินตา มสบายก็จะเริ่มวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตท างด้านการเงินของคุณ

มีความคิดที่อยากจะลงทุน หรือ หาวิธีทำให้เงินที่มีอยู่งอกเงยเพิ่มขึ้น ในคน ทำงานประจำคุณจะเริ่มประห ยัดกว่าแต่ก่อน  และมีค วามต้องก ารที่จะหาเ งินให้ไ ด้เพิ่มขึ้นกว่านี้

สำหรับคนทำ ธุร กิจส่วนตัว คุ ณอาจจะต้องจัดกา รเ กี่ยวกับร ะบบการเงินของบ ริ ษัท ก็จะช่วยให้ การเงินใน องค์กรคล่องตัวมากขึ้นได้เช่นกัน นอกจากนี้กา รเงินโดยรวม ๆ

ก็ยัง ถือว่าไม่ได้ติดขัดอะไร เรี ยกว่าจังหวะนี้ค่อนข้างมีเงินเข้ ามาให้หมุนอย่างลื่นไหลด้วยซ้ำไป

ดวงสุขภาพราศีสิงห์

ควรระวังโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากการเดิ นทาง เช่น ภูมิแพ้อากาศ แพ้ฝุ่น ซึ่งโดยรวม  ๆ แล้วก็ยังถือ ว่าสุขภาพไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากมายนัก

 

แต่อย่างไรก็ตามควรระวัง เรื่องของอุบัติเหตุเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่อาจจะ เกิดจากความประมาทได้ด้วยเช่นกัน

ในคนที่เจ็บป่วยหรือไม่สบ ายอยู่อาจจะต้องระวัง สุขภาพให้มากกว่าเดิ มด้วยเพราะร่างกายยังอ่อนแกทำให้สามารถเจ็บป่วยโรคอื่น ๆ ได้อีก

 

รวมถึงยังต้องพักฟื้นร่างก ายไปก่อนเพราะจะยังไม่หายดีในระยะนี้

 

 

ดวงโชคลาภราศีสิงห์

ระยะนี้ ยังไม่ค่อยมีโชคลาภเข้ามามากนัก แ ต่หากมีอาจเป็นของฝากเล็ก ๆ น้อย ๆ มากกว่า

 

การเสี่ยงโชคในระยะนี้ มี โอกาสได้บ้างแต่ไม่ม าก โอกาสประมาณ 40%

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.